Schoonmaker in Joure

Voor een klant in Joure zoeken wij een schoonmaker die bij ons wil komen werken.

De taken zijn het schoonmaken van een kantoor, wc en algemene ruimtes. Je werkt van maandag tot en met vrijdag van 8:30 – 9:30 uur (5 uur per week).  Het werk wordt volgens een vast schema gedaan.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten wij zo snel mogelijk aan kunnen vragen.

Vlietstra biedt je afwisselend werk. Je komt direct bij ons in dienst. Naast een goed salaris en prima arbeidsvoorwaarden volgens cao bieden wij je ook leuke extra’s zoals een kerstpakket en een leuke verrassing tijdens de “Dag van de Schoonmaak”.

Woon je in Joure? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Klik op onderstaande link. Voor meer informatie kun je bellen met 085 – 902 45 02 en vragen naar Ella Vis.
——————————————————————————————————————————
Skjinmakker socht!
Foar in klant yn De Jouwer sykje wy in skjinmakker dy by ús wurkje wol.

Do giest kantoaren, húskes en sintrale romtes skjin meitsjen. Do wurkest fan moandei oant en mei freed tusken 8:30 en 9:30 oere (5 oere yn ‘e wike). It wurk wurd neffens in fêst skema dien.

In Ferklearring omtrint gedrach (VOG) moat op koarte termyn opfrege wurde.

Vlietstra bied dy ôfwikseljend wurk. Do komst direkt by ús yn tsjinst. Njonken in goed salaris en prima arbeidsbetingsten neffens cao biede wy dy ek aardige ekstras lykas in krystpakket en in aardige ferrassing wilens de “Dag van de Schoonmaak”.

Wennesto yn De Jouwer? Dan binne wy op syk nei dy!
Klik op ûndersteande link. Foar mear ynformaasje kinsto belje mei 085 – 902 45 02 en freegje nei Ella Vis.

Reageer op deze vacature